AB

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Belgelendirme Kılavuzu

Artan sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda deri ve deri mamulleri üretim sektöründe çalışan insan gücünün nitelikli ve mesleğinde yetkin olması amacı ile 2013 yılında Birliğimiz bünyesinde ‘İDMİB Deri ve Deri Ürünleri Mesleki Belgelendirme Merkezi’ kurulmuştur.

Mesleki Belgelendirme Merkezinde; deri ve deri ürünleri üretim sektörlerinde halen çalışan ve ileride bu iş koluna çalışacak olan personelin örgün veya yaygın eğitimde elde edilen yeterlilikler ile öğretim sonrasında veya çalışma hayatı içinde kazanmış oldukları yeterlilikleri de değerlendiren, ve MYK  tarafından hazırlanmış olan ‘Ulusal Meslek Standartları ve ‘Ulusal Mesleki Yeterliliklere uygun, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş, ilgili sektörlerde üretim aşamalarını ve kullanılan malzemelerin teknik özelliklerini bilen ve yerinde uygulayan yetkin elemanların istihdam edilmesine katkı sağlayacak belgelendirme işlemleri yapılmaktadır.

Böylece ülkemizde deri ve deri ürünleri sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ulusal ve uluslararası pazarda rekabet güçleri artmakta ve bu sektörde çalışan kişiler uluslararası düzeyde geçerli ve güvenilir bir sistem ile belgelendirilmektedir.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEDİR?
 
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), meslek standartlarını temel alarak, teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur. MYK’nın mesleki sınav ve belgelendirme amaçlı yetkilendirdiği kurum ve kuruluşların Meslek sahiplerinin Ulusal Meslek Standartlarında ve Ulusal Yeterliliklerde belirtilen bilgi, beceri ve yetkinliklerinin, değişik sınav yöntemleri ile test edilip değerlendirilmesi sonucunda başarılı olmaları halinde düzenlenen belgedir.
Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, işgücünün mesleki yeterliliğinin akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar sonucunda belgelendirildiği, alınan belgelerin ulusal ve uluslararası düzeyde kıyaslanabilirliğinin sağlandığı, hayat boyu öğrenmenin desteklendiği, formel (örgün) eğitim almadan mesleği öğrenen kişilere bilgi ve becerilerini belgelendirme imkanının verildiği ve iş dünyası temsilcilerinin sürece ilişkin tüm kararlara aktif olarak katıldığı, kalite güvencesinin sağlandığı, adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir.
 
YETERLİLİK BELGESİNE NASIL SAHİP OLABİLİRİM?
Yeterlilik Belgesine sahip olabilmek için Mesleki Yeterlilik Kurumu’nca  (MYK) almak istenilen belge kapsamında Merkezimize başvurarak, ilgili belge kapsamında uygulanacak sınavlardan başarılı olunması sonucunda yeterlilik belgesine sahip olunabilir.
 
İDMİB DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ MESLEKİ BELGELENDİRME MERKEZİ’NDE BELGELENDİRME YAPILAN MESLEKLER HANGİLERİDİR?
 
İDMİB Deri ve Deri Ürünleri Mesleki Belgelendirme Merkezi “Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi”, TS EN ISO / IEC 17024 standardına uygun olarak kurulmuştur.
Merkezimizde aşağıda yer alan Ulusal Meslek Standardı ve bunlara bağlı olarak hazırlanan Ulusal Yeterlilikleri belirtilen mesleklerde belge verilmektedir.
                                                                      
 
 
Meslek Adı Seviye UMS Referans Kodu UMY ReferansKodu
Kesimci (Ayakkabı) (Seviye 4) 11UMS0127–4 12UY0114-4
Kesimci (Saraciye) (Seviye 3) 11UMS0129–3 12UY0115-3
Kesimci (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 4) 11UMS0128–4 12UY0113-4
Model Makineci (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 4) 10UMS0100–4 12UY0112-4
Ayakçı (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 3) 10UMS0101–3 12UY0111-3
Deri İşlenti Operatörü (Seviye 4)  10UMS0102–4 12UY0116-4
  
SINAVLARA NASIL HAZIRLANACAĞIM?
Adaylarda bulunması tavsiye edilen eğitim ve deneyim koşulları “UlusalYeterlilikler” dokümanlarının sonunda “Ek – 1 Yeterlilik Biriminin Kazandırılabilmesi İçin Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler” bölümünde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
 
SINAVLARIN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL OLUYOR?
Sınavlar teorik ve performans olmak üzere 2 aşamada uygulanır. Adayların performansa dayalı sınava girebilmeleri için öncelikle teorik sınavdan başarılı olmaları gerekir. Teorik sınavdaki yeterlilik birimlerinden birisinden dahi başarılı olamayan aday performans sınavına alınmaz. Adayın başarısız olduğu yeterlilik biriminden tekrar sınava girmesi gerekir. 
Adayın yeterlilik birimlerinden başarılı olması için, gerekli olan teorik sınavlardan ve performans sınavlarından kaç puan alması gerektiği ulusal yeterlilik birimlerinde belirtilmiştir.
 
Tüm yeterlilik birimlerinde başarılı olamayan adaylara, başarılı oldukları yeterlilik birimlerinin başarı belgeleri verilir. Adayın ilk sınav tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde minimum mesleki yeterlilik koşullarını sağlayana kadar yeterlilik birimlerinden veya bölümlerinden tekrar sınava girme hakkı vardır.